ÁSZF

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Amennyiben Ön weboldalunkon keresztül, online kívánja megvásárolni szolgáltatásainkat vagy hírlevelünkre (eDM) szeretne feliratkozni, úgy – a sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó tájékoztatón kívül – megismernie és elfogadnia szükséges az online vásárláshoz és hírlevélhez (eDM) kapcsolódó tájékoztatót is, az alábbi linken:

Hatályba lépés napja: 2024.03.06.

 

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.  A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a BeFit Centrum Kft. (székhely: 6725, Szeged, Petőfi Sándor sugárút 70.; Cgj.: 06-09-029500; adószám.: 32508150-1-06 email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.befit.hu (Weboldal)), a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) által végzett adatkezelésekről.

1.2.  A Tájékoztató hatálya

1.2.1. A Tájékoztató a Társaság 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

1.2.2. A Társaság adatkezelési tevékenységei:

(1)    a Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés,

(2)    reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (a továbbiakban: Hírlevél) küldésével kapcsolatos adatkezelés,

(3)    kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés,

(4)    Webáruházból való vásárlással összefüggő adatkezelés,

(5)  Edzésterv elkészítésére irányuló szolgáltatással összefüggő adatkezelés,

(6) Honlapon használt sütik (Cookie-k) adatkezelése

1.2.3. A Társaság tevékenységéhez harmadik személyek (edzők)) közreműködését veszi igénybe. A Társaság rögzíti, hogy ezen harmadik személyek által felvett személyes adatok a Társaság részére nem kerülnek továbbításra, azokhoz a Társaságnak nincs hozzáférése, melyre tekintettel adatkezelést sem valósít meg. A harmadik személyek önálló adatkezelők.

1.3.  A Tájékoztató elérhetősége és módosítása

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Weboldalon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpont alatt.

A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal.

1.4.  Irányadó jogszabályok

A Társaság kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

1.5. Fogalommeghatározások

A Szabályzatban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak a 2.5. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

1.6.  A személyes adatok valódisága, pontossága

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja a Társaság részére. A Társaság részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1.7.  Adatbiztonság

A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

II. EGYES ADATKEZELÉSEK

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

            1. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés, a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

            2. számú táblázat

1.          Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság fitnesz és szolárium  szolgáltatások (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) nyújtásával foglalkozó gazdasági társaság. A Szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy (a továbbiakban: Vendég) és a Társaság között a Szolgáltatások igénybevétele tárgyában szerződés jön létre. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Vendég jelen táblázatban meghatározott személyes adatainak kezelése. A Vendég az alábbi módokon szolgáltat személyes adatot a Tásaság részére és azok az alábbi módokon kerülnek kezelésre.

1.1.  A Vendég a regisztrációs adatlap elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével saját maga szolgáltat személyes adatot a Társaság részére a szerződés létrejöttekor.

1.2.  A regisztrációs adatlap Vendég általi kitöltését követően a Társaság a Vendég regisztrációs adatlapon rögzített adatait, illetve a 2.2. pontban meghatározott további személyes adatait elektronikus adatbázisban rögzíti, azt a 2.2. pont 4-5. sorszámú adataival a szerződés teljesítése során esetlegesen bővíti.

1.3.  A Társaság a Vendégről webkamera útján képmást készít, melyet az elektronikus adatbázisban tárol..

2.          A kezelt személyes adatok:

                        2.1.  A Regisztrációs Adatlapon felvett személyes adatok

                                       1.  név

                                       2.  születési idő

                                        3.  email cím

                                        4.  telefonszám

                                        5.  lakcím

                        2.2.  A webkamera útján történt képmás rögzítés útján felvett személyes adat

                                    1.  A Vendég képmása

3.          Az adatkezelés célja:

A 2.1-2.4. pontokban meghatározott személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése (a Szolgáltatások nyújtása).

4.          Az adatkezelés jogalapja:

A 2.1., 2.2., és 2.4. pontban meghatározott személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A regisztrációs adatlap kitöltése a Vendég részéről kifejezett szándéknyilatkozatnak minősül a szerződés létrehozására.

A 2.3. pontban meghatározott személyes adat kezelésére a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján kerül sor, azaz a Társaság jogos érdeke alapján. Az Adatkezelő jogos érdeke a fitnesz terembe való belépéskor a Vendég azonosítása, a Házirend érvényre juttatása, valamint a már kiváltott bérletekkel történő visszaélések megelőzése.

5.          Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fent részletezett célból a Vendég által megadott adatokat 5 évig kezeli.

 2.   számú táblázat

1.          Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság az igénybe vett Szolgáltatásokról számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a Szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.

2.          A kezelt személyes adatok:

                        Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:

                                    1.  név

                                    2.  lakcím

                                    3.  adószám

                        A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:

                                    1.  név

                                    2.  lakcím

3.          Az adatkezelés célja:

Számla kiállítása az igénybe vett Szolgáltatásokról, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

4.          Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

5.          Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére 8 évig köteles az Adatkezelő.

 

  2.  Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (hírlevél)

  3. számú táblázat

1.          Az adatkezelés folyamatának leírása:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Társaság az Érintettnek, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél).

2.          A kezelt személyes adatok:

                        1. név

                        2. email cím

3.          Az adatkezelés célja:

A Társaságot, a Szolgáltatásokat népszerűsítő, aktuális ajánlatairól tájékoztató reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés útján (e-DM) vagy telefonon keresztül.


4.          Az adatkezelés jogalapja:

Társaságunk direkt marketing célból vagy az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli elektronikus levélcímét, vagy ilyen hozzájárulás hiányában az Adatkezelő jogos érdekéből. Az adatkezelő jogos érdeke a Be Fit Kft. szolgáltatásainak és termeinek népszerűsítése, ajánlatokról való tájékoztatáshoz fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) cikk a) pont vagy GDPR 6. cikk (1) f) pont)]. Az Érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, vagy az adatkezeléssel szemben tiltakozni. A hozzájárulás visszavonását az Érintett (1) a Hírlevélben található „leiratkozom” linkre kattintva teheti meg.

5.          Az adatkezelés időtartama:

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése az Ön hozzájárulása alapján azt követően kezdődik amikor ehhez az I.3.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő az elektronikus levélcím megadásával kezdődik, és az adatkezeléssel szembeni tiltakozása alapján szükséges intézkedések végrehajtásáig tart.

3.  Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

4. számú táblázat

1.          Az adatkezelés folyamatának leírása:

A kamerák elhelyezésére és alkalmazására egyrészt az emberi élet, testi épség, és a személyi szabadság védelme, másrészt a vagyonvédelem érdekében került sor. A Társaság nem alkalmaz kamerát olyan helyiségekben, amelyekben a megfigyelés az Érintettek emberi méltóságát sértené, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyiségekben.

A kamerák csak képet rögzítenek, hangot nem, illetve (1) közvetlen (azaz valós idejű), és (2) rögzített felvételt is készítenek. A jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza a kamerák által megfigyelt területeket.

2.          A kezelt személyes (különleges) adatok:

Kamerák által megjelenített és/vagy rögzített kép teljes tartalma, különösen, de nem kizárólagosan az Érintett képmása, viselkedése, mozgása.

3.          Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a megfigyelt területeken tartózkodó Érintettek életének, testi épségének védelme, továbbá a Társaság üzleti titkainak, vagyonának védelme.

4.          Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


5.          Az adatkezelés időtartama:

A Társaság a Felvételeket felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 10 munkanap elteltével semmisíti meg. Felhasználás alatt a Felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználása értendő. A Felvételek 10 munkanapon keresztül történő megőrzésének indoka, hogy a Társaság Vendégei túlnyomó többsége bérletet vásárol, melyet a Vendég legrövidebb idő alatt is legalább két naptári hét alatt használ fel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a Vendégek a jogsértéseket nem azonnal, hanem több nap elteltét követően észlelték, jelezték a Társaságnak, továbbá a Felvételek kiadására irányuló rendőrségi megkeresések is az adott jogsértő cselekmény megtörténtét követő néhány nap elteltét követően érkeztek a Társasághoz.

4.   Webáruházból történő vásárlással kapcsolatos adatkezelés

5.   Számú táblázat

1.          Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság fitnesz és szolárium szolgáltatásokat  (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) nyújt természetes személyek (a továbbiakban: Vendég) részére. A különböző Szolgáltatásokat vagy azok különböző kombinációját, különböző bérletek (a továbbiakban: Bérletek) testesítik meg. A Bérleteket a Társaság székhelyén, illetve a Webáruház útján értékesíti. A Társaság a Webáruház alkalmazása útján adatkezelést valósít meg. A Webáruházban történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság általi megrendelés elfogadásával (hivatalos visszaigazolással) szolgáltatási szerződés jön létre a megrendelést leadó személy, mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Szolgáltatást Igénybe Vevő vagy Érintett) és a Társaság, mint szolgáltatást nyújtó között a megrendelt Bérletet képező Szolgáltatások igénybevétele/nyújtása tárgyában. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Érintett lent meghatározott személyes adatainak kezelése. Amennyiben az Érintett nem vagy nem teljes-körűen szolgáltatja a lenti személyes adatokat, úgy a szerződés létrejötte és/vagy teljesítése meghiúsulhat.

2.          A kezelt személyes adatok:

                        Név

Lakcím

Telefonszám

E-mail cím

Vásárolt termék típusa és ára

3.          Az adatkezelés célja:

A szolgáltatási szerződés létrehozása, teljesítése, valamint a vásárolt termékről történő számlakiállítás és számlamegőrzés.


4.          Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a szolgáltatási szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A regisztrációval, bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelésekre szintén a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, hiszen ezek az adatkezelések a szolgáltatási szerződés megkötését megelőzően, az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek. Az adatkezelésre továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.

5.          Az adatkezelés időtartama:

                        Az adatkezelés időtartama az elévülési idővel egyező 5 év.

 5.   Egészségügyi, táplálkozási és sportolási adatok kezelése

 6.  számú táblázat

1.          Az adatkezelés folyamatának és céljának leírása:

Az Ön egészségügyi adatainak, az Ön életmódjával, az Ön táplálkozási szokásaival, az Ön sportolási szokásaival, illetve annak céljával és előzményével kapcsolatos adatkezelést folytathat még Társaságunk, annak érdekében, hogy klubunk az Ön részére megfelelő edzéstervet állítson össze, ilyen irányú Szolgáltatás iránti igénye esetén. A Szolgáltatás nyújtásához eljáró kollégánk az említett szokásokat, adatokat kéri el Öntől, hogy személyre szabott tanácsokkal, edzéstervvel tudja ellátni Önt.

2.          A kezelt személyes adatok:

                        Név

Egészségi állapot

Testi állapot és fizikai jellemzők

Esetleges előzmény betegségek

Sportolási és étkezési szokások

3.          Az adatkezelés jogalapja:

Társaságunk az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez különálló okiratban kifejezetten és írásban hozzájárult [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és GDPR 9. cikk (2) a) pont].

5.          Az adatkezelés időtartama:

                        A cél megvalósulásáig (Szolgáltatás nyújtása) vagy a hozzájárulás visszavonásáig.


6.    Honlapon elhelyezett sütikkel (Cookie-k) összefüggő adatkezelés

A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében Adatvédelem/ Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A www.befit.huhonlapunkon egyszerűen visszavonhatja a honlap működéséhez nem elengedhetetlen cookie-k elhelyezéséhez adott hozzájárulását az alábbi linkre kattintva:

Sütik beállításainak ellenőrzése, módosítása.

A honlap által mindenkor használt sütik részletes jellemzőiről a fenti linkre kattintva mindig aktuális részletes tájékoztatást érhet el a sütik elhelyezéséhez való hozzájárulások megadásakor megjelenő felületen. A felületet bármikor elérheti a linkre kattintva.

A „cookie” használatához történő hozzájárulás oly módon történik, hogy a weboldal első alkalommal történő felkeresése során egy pop-up ablak jelenik meg a képernyőn, amely tájékoztatja a felhasználót, hogy a weboldal milyen sütiket alkalmaz. A pop-up ablak elfogadása esetén a hozzájárulás megadottnak tekintendő, azonban beállításait bármikor módosíthatja a fenti linkre kattintva.

III. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

3.1.    Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

3.2.    Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.


Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.3.    Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

3.4.    Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1.  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;

2.  az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

                        4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;

5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

1.  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

3.  a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

4.  a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

                         5.  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5.    Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

3.6.    Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

3.7.    Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

3.8.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-1-3911400, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.


3.9.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

3.10.   A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

3.11.  Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

1.  közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

2.  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

3.  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.


Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

1.   a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

2.   a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

                        3.   a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  1. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

cégnév: BeFit Centrum Kft.

székhely: 6725, Szeged, Petőfi Sándor sugárút 70.

cégjegyzékszám: 06-09-029500

adószám: 32508150-1-06

email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: www.befit.hu

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

               a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

               b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  1.  számú melléklet

Az arab számmal megjelölt kamerák, az egy létesítményekben a következő területekre irányulnak.

6725 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 70.